Garancia plus podmienky

1. Služba predĺžená záruka

BRASTY GROUP s.r.o. poskytne zákazníkovi tzv. predĺženú záruku na hodinový strojček v trvaní1 roku po uplynutí zákonnej záruky výrobku zakúpeného prostredníctvom e-shopu Brasty.sk a to za dole uvedených podmienok.

Zmluva o poskytovaní tejto služby je uzavretá v okamžiku, keď zákazník spolu s vybraným produktom ponúkaným v e-shope Brasty.sk označí v tzv.košíku aj túto službu a BRASTY GROUP s.r.o túto objednávku potvrdí.

Podmienky využitia predĺženej záruky:

 • zákazník zaplatí službu riadne a včas
 • pokiaľ dôjde k poruche na hodinovom strojčeku v dobe predĺženej záruky tj. 1 roku po ukončení zákonnej záruky produktu: za chybu sa pre účely tejto predĺženej záruky vyslovene nepovažuje predbiehanie a meškanie hodiniek,
 • rozsah predĺženej záruky hodinového strojčeka je rovnaký a s rovnakými podmienkami a výlukami ako v prípade zákonnej záruky, ak nie je v podmienkach uvedené inak.

Postup v prípade uplatnenia predĺženej záruky:

 • zákazník sa e-mailom spojí s BRASTY GROUP s.r.o. a doloží nárok na predĺženú záruku originálom daňového dokladu obsahujúceho príslušný výrobok a s ním aj súvisiacu zaplatenú predĺženú záruku,
 • podľa pokynov BRASTY GROUP s.r.o. odovzdá alebo pošle chybný výrobok na adresu zadanú v reklamačných podmienkach
 • BRASTY GROUP s.r.o. zhodnotí, či vznikol nárok na plnenie v zmysle predĺženej záruky a rozhodne o účelnosti opravy či výmeny strojčeka a o najvhodnejšom spôsobe vykonania, o čom zákazníka vyrozumie,
 • ak je možnosť hodinový strojček opraviť, BRASTY GROUP s.r.o. zabezpečí vykonanie opravy
 • ak došlo k úplnému zničeniu hodinového strojčeka alebo by bola jeho oprava neúčelná, BRASTY GROUP s.r.o. poskytne zákazníkovi náhradný hodinový strojček (pôvodný hodinový strojček sa v tomto prípade zákazníkovi nevracia),
 • ak nie je možná oprava ani výmena hodinového strojčeka, je zákazníkovi vyplatená v peniazoch prevodom na jeho účet tzv. časová cena hodinového strojčeka, čím je myslená cena hodinového strojčeka v dobe vzniku garančnej udalosti.

Koniec predĺženej záruky:

 • uplynutím posledného dňa predĺženej záruky,
 • zánikom alebo krádežou výrobku, pre ktorý bol vystavený doklad o nákupe,
 • poskytnutie plnenia predĺženej záruky
 • platným odstúpením od kúpnej zmluvy v zákonnej záručnej dobe z dôvodu záručnej vady výrobku (v takom prípade BRASTY GROUP s.r.o. vráti úhradu za predĺženú záruku).

2. Garancia náhodného rozbitia a krádeže

BRASTY GROUP s.r.o. nahradí zákazníkovi finančnú stratu na výrobku zakúpeného prostredníctvom e-shopu Brasty.sk, ktorá mu vznikla náhodným poškodením výrobku alebo jeho krádežou a to za podmienok uvedených nižšie.

Zmluva o poskytovaní tejto služby je uzavretá v okamžiku, keď zákazník spolu s vybraným výrobkom ponúkaným v e-shope Brasty.sk označí v tzv.košíku aj túto službu a BRASTY GROUP s.r.o. túto objednávku potvrdí.


Podmienky využitia služby:

 • zákazník zaplatí službu riadne a včas,
 • zákazník uplatní službu najneskôr 1 rok od objednania predmetného výrobku emailom.
 • v prípade odcudzenia výrobku zákazník doloží potvrdenie od Polície SR
 • služba zaniká poskytnutím plnenia
 • službu je možné dokúpiť do 14-tych dní po obdržaní tovaru.

Poskytnutá služba sa nevzťahuje na:

 • opravy výrobku, na ktoré sa vzťahuje zákonná záruka
 • bežné opotrebenie výrobku, zanedbaná údržba, alebo postupné pôsobenie korózie, vlhkosti, tepla, alebo chladu,
 • poškodenie výrobku, ktoré nemá vplyv na funkčnosť a použiteľnosť tovaru (napr. poškrabanie, zabarvenie, strata farby alebo povrchové úpravy apod.)
 • poškodenie výrobku zpôsobené nesprávnou inštaláciou, opravou alebo údržbou,
 • poškodenie výrobku, ku ktorému došlo jeho používaním v rozpore s návodom od výrobcu alebo za účelom pre ktorý je výrobok určený a k tomu výrobcom neschválených a použitých doplnkov,
 • poškodenie alebo krádež výrobku v dôsledku vis maior,
 • poškodenie alebo krádež výrobku spôsobené úmyselne

Výšku náhrady finančnej straty na výrobku:

 • táto služba sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru vrátane DPH, v prípade, že je zákazník plátcom DPH, sa uzatvára spoluúčasť vo výške 10% z kúpnej ceny bez DPH,
 • v prípade náhodného poškodenia výrobku, ak je možnosť opravy, je zákazníkovi zabezpečená oprava, pokiaľ dôjde k úplnemu zničeniu výrobku alebo ak nie je možnosť opravy, je zákazníkovi poskytnutý náhradný výrobok v odpovedajúcej cenovej kategórii podľa výberu zákazníka, pokiaľ nie je možná oprava alebo výmena výrobku, je zákazníkovi vyplatená kúpna cena ponížená o spoluúčasť vo výške 10% a to formou poukážky na ďalší nákup.
 • v prípade krádeže výrobku je zákazníkovi poskytnutý náhradný výrobok v odpovedajúcej cenovej kategorii podľa výberu zákazníka, ak nie je účelné poskytnúť náhradný výrobok, je zákazníkovi vyplatená kúpna cena výrobku ponížená o spoluúčasť vo výške 10% z kúpnej ceny výrobku a to formou poukážky na ďalší nákup.