Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.brasty.sk

Predávajúcim je spoločnosť BRASTY GROUP s.r.o. , so sídlom Lípová 511/15, 12000 Praha, IČO: 24276821 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze Sp. zn. C199911

Tel.č. : 222 205 986

Email: info@brasty.sk

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, zákonom č. 40/1964 Z. z Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky zákonom č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Podnikateľ (kupujúci) 
a) osoba zapísaná v Obchodnom registri
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Právne vzťahy predávajúceho a podnikateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a súvisiacimi predpismi.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky predávajúceho, o celkovej cene objednávky, spracovaný systémom predávajúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo realizácii objednávky.

Kúpna zmluva - návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu a trvá až do úplného vysporiadania vzájomných záväzkov zmluvných strán. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v jazyku slovenskom, je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má pred vlastným odoslaním objednávky možnosť, objednávku skontrolovať a prípadne opraviť.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.brasty.sk a tým je umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

V prípade nákupu tovaru alebo služieb spotrebiteľom je týmto obchodným podmienkam nadriadený zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 tákona č. 102/2014 Z.z.

 

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č.102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. 

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a bez akejkoľvek sankcie. K zásielke musia byť priložené všetky dokumenty, vrátane darčekov, ktoré kupujúci spotrebiteľ získal k objednávke zadarmo a to vrátane faktúry, alebo musí byť vznik zmluvy inak hodnoverne preukázaný. Zákazník odošle vrátený tovar na adresu prevádzkovateľa: BRASTY GROUP s.r.o. P.O. BOX 271, 85000 Bratislava

Zásielku nám zašlite výhradne prostredníctvom slovenskej pošty. Odoslanie iným prepravcom nie je možné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z.

Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z.. alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z.,

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,

Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.,

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

 

Platobné podmienky V internetovom obchode www.brasty.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar kupujúci uhradí až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

bankový prevod - po prijatí objednávky bude kupujúcemu zaslané číslo účtu a variabilný symbol. Platba je vopred na bankový účet.

 

Ceny a platnosť ponuky

Ceny sú konečné, tj vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť. Súčasťou dodávky je vždy riadny daňový doklad. Pokiaľ je tovar objednaný, platí cena, za ktorú bol objednaný, bez ohľadu na neskoršie zmeny. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. Obrázky produktov môžu byť u niektorých produktov iba ilustračné.

Náklady na poštovné a balné nesie kupující podľa zpôsobu, ktorý zvolil pri objednávaní tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.brasty.sk.

 

Dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári alebo vo formulári objednávky. Tovar dodá predávajúci prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t. j. spravidla do 2 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia (v závislosti od dostupnosti tovaru), po osobitnom dohodnutí obidvoch strán.

Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

Ochrana osobných údajov

V súlade zo zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, ktorým je predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom dodania objednaného tovaru, prípadne následného reklamačného konania. Zoznam spracúvaných osobných údajov je meno, priezvisko a adresa kupujúceho. Účel spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle z. 102/2014 Z.z. a následne k splnenie podmienok z nej vyplývajúcich (dodanie tovaru, reklamačné konanie atď). Kupujúci ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, pričom súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov si prevádzkovateľ nevynucuje, resp. nepodmieňuje hrozbou odmietnutie zmluvného vzťahu. Doba spracovania osobných údajov je do úplného vysporiadania práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona 122/2013 Z.z. predávajúci spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Poučenie - Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať, prípadne namietať náležitosti obsiahnuté v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci ako dotknutá osoba uvedením svoje adresy trvalého bydliska a adresy elektronickej pošty udeľuje výslovný súhlas aby prevádzkovateľ mohol doručovať prostredníctvom elektronickej pošty informácie tykajúce sa predmetu podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa, a to za účelom marketingu a reklamy. Kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať.

 

Reklamačný poriadok

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s týmito Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. 

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).

Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Fotografie produktov sú iba ilustratívne a nepredstavujú záväzný popis vlastností produktov (napr. Farba sa môže nepatrne líšiť kvôli nastaveniu farieb vašej obrazovky).

 

Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste.

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov * pre spotrebiteľa, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu (PDF).

 

 

Záručné podmienky

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu:info@brasty.sk , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je:

BRASTY GROUP s.r.o.

P.O. BOX 271,

85000

Bratislava

Zásielku nám zašlite výhradne prostredníctvom slovenskej pošty. Odoslanie iným prepravcom nie je možné.

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozri nižšie).

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu (PDF).

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Porušením ochrannej pečate či informatívnej nálepky sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

 

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

  • poškodenie nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním
  • poškodenie prírodnými živlami

 

Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

Zhoda s kúpnou zmluvou  

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu (PDF).

 

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

  • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
  • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne.

 

Darčeky 

Darčeky to je tovar, ktorý je poskytovaný zadarmo k inému zakúpenému tovaru predávajúceho. Darčeky sú poskytované na základe darovacej zmluvy, kde predávajúci je darcom a kupujúci obdarovaným. Na darčeky je možné uplatňovať iba práva vyplývajúce z darovacej zmluvy a nevzťahujú sa na ne ustanovenia Obchodných podmienok o reklamácii, odstúpenie od zmluvy, výmene tovaru a ďalšie.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť poskytované darčeky podľa momentálnej dostupnosti a skladovým zásobám oproti ponuke v rámci internetového obchodu.

Na darčeky nie je možné uplatňovať zodpovednosť za chyby podľa Obchodných podmienok. Ak je kupujúcim podnikateľ:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci, podľa § 656 občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

Príslušnosť súdu a rozhodné právo

Kupujúci, ktorý s nákupom tovaru súhlasil s obchodnými podmienkami, sa zaväzuje, že bude spory riešiť u českého súdu. Spormi sa myslí: všetky náležitosti s predajom, vrátením tovaru, zamietnutie reklamácií, cenami zobrazenými na webových stránkach v čase predaja.

Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia od 06.11.2014 a sú vždy platné v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa www.brasty.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súhlasí s obsahom a podmienkami obchodného systému prevádzkovaného na webových stránkach www.brasty.sk platných v deň odoslania objednávky, a to vrátane dohôd o cenách.

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Prievozská 1325/32, Bratislava, 821 05