Podmienky súťaže

Podmienky súťaže

1. Prevádzkovateľ a organizátor súťaže

Prevádzkovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Brasty Group s.r.o IČ 24276821, so sídlom Praha 2, Lípová 511/15, PSČ 120 00, vedená pod spisovou značkou C 199911 u Mestského súdu v Prahe (ďalej len ako "Brasty Group").

 

2. Doba trvania súťaže

Súťaž trvá od ###datum#1.n.Y### do ###datum#t.n.Y###.

Súťaž trvá od 1.12. 2021 do 31.12. 2021.  

 

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej ako "Účastník"). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Brasty Group a ďalej osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená zo súťaže, cena sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako tak sa cena neodovzdá v prípade, že Brasty Group zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z Účastníkov či inej osoby, ktorá neoprávneným spôsobom dopomohla danému Účastníkovi k získaniu výhry porušením týchto podmienok. Brasty Group si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, pokiaľ existujú pochybnosti o pravdivosti údajov poskytnutých Účastníkom či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany Účastníkov alebo akéhokoľvek konania zo strany Účastníkov, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či fair-play.

Výhercom súťaže (spotrebiteľské lotérie) môže byť iba ten Účastník, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto súťaže a splní kritériá pre výhercu.

 

4. Princíp súťaže a získanie výhry

Súťaž je založená na súťažnom princípe vedomostnej súťaže s tým, že vyhrávajú správne odpovede, ktoré boli usporiadateľovi súťaže doručené v čase trvania súťaže. Na súťažnú otázku možno odpovedať iba online zde

K súťažnej otázke existuje nápoveda so správnou odpoveďou na stránkach www.brasty.sk.

Výhru získava vyžrebovaný účastník so správnou odpoveďou. Každý Účastník môže na súťažnú otázku odpovedať len raz. V súťaži bude udelená táto výhra:

  • Hugo Boss Boss No.6 Bottled Set VI.


Výherca bude o výhre informovaný emailom po vyhodnotení súťaže, najdlhšie do 15.1.2022. Výhra mu potom bude zaslaná kuriérom DHL alebo na najbližšie odberné miesto Uloženky. Ak Účastník zásielku neprevezme a bude vrátená, stráca Účastník na výhru nárok.

 

5. Práva a povinnosti Brasty Group

Spoločnosť Brasty Group si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže. Spoločnosť Brasty Group si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť, súťaž pozastaviť alebo zrušiť. Brasty Group je taktiež oprávnená súťaž podľa svojho uváženia predĺžiť. Brasty Group pri zistení akéhokoľvek porušenia súťažných podmienok vyhradzuje právo danej Účastníkmi zo súťaže bez náhrady vyradiť. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Všetky neprevzaté výhry prepadajú spoločnosti Brasty Group.

 

6. Súhlas Účastníka

Účastník súhlasí s poskytnutím jeho mena, priezviska, poštovej adresy, elektronickej adresy a telefónneho čísla spoločnosti Brasty Group, a to za účelom vyhodnotenia súťaže a prípadné odovzdanie ceny. Spoločnosť Brasty Group je ďalej oprávnená ďalej spracovávať tieto osobné údaje pre obchodné a marketingové účely, a to po dobu dvoch rokov od ich poskytnutia. Ďalej Účastník súhlasí, aby ho spoločnosť Brasty Group informovala (najmä formou obchodného oznámení označovaného na také účely ako OS) o svojich službách a produktoch a o službách a produktoch tretích strán, ktoré sú so spoločnosťou Brasty Group v zmluvnom vzťahu, a to použitím vyššie uvedených údajov účastníka, najmä jeho adresy alebo elektronickej adresy. Účastník tiež súhlasí s tým, aby Brasty Group priradzovala k uvedeným osobným údajom aj ďalšie údaje, ktoré o Účastníkovi spracováva, to všetko na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom. Osobné údaje budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracovávané automaticky alebo manuálne. Poskytnutý súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať, a to bezplatne prostredníctvom zákazníckej linky alebo formou emailu. Spracovanie takých údajov ukončíme v primeranom čase, ktorý zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam. Ak však Účastník súhlas odvolá pred ukončením daného súťažného obdobia, nebude možné cenu odovzdať. Účastník má právo na informácie o spracovaní svojich osobných údajov. Ak sa domnieva Účastník, že dochádza k spracovaniu osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného alebo osobného života alebo so zákonom, môže požiadať Brasty Group o vysvetlenie alebo o odstránenie chybného stavu (najmä blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu). Ďalej má Účastník právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

7. Zodpovednosť

Brasty Group týmto nepreberá voči Účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia než uvedené v týchto pravidlách.

 

8. Zverejnenie pravidiel

Tieto pravidlá sú dostupné po celú dobu trvania súťaže na internetovej stránke www.brasty.sk/podmienky-sutaze. Účasťou v tejto súťaži Účastníci súhlasia s dodržiavaním týchto pravidiel.